skip to Main Content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

Opdrachtnemer: NIP psycholoog Marjolijn van Loenhout
Opdrachtgever: de wederpartij SAM Psychologiepraktijk  (opdrachtnemer), anders dan cliënt.
Cliënt: de ouders en kinderen waaraan de opdrachtnemer zijn diensten biedt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog, werkend bij SAM Psychologiepraktijk,  en de cliënt.

1. Beroepscode

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen SAM Psychologie en de cliënt.

2. Identificatie

De cliënt dient zich op verzoek van SAM Psychologie te kunnen identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.

3. Privacy

SAM Psychologiepraktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt dit lezen in de Privacy policy (klik).

4. Tekortkomingen –Afspraken Verzetten

A) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

B) Bij afzeggingen van individuele of gezamenlijke oudergesprekken, door cliënten of opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek, wordt 100% van de gesprekskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Van 48 uur tot 24 uur voor aanvang van het gesprek, evenals in gevallen van overmacht, wordt 50% van de gesprekskosten in rekening gebracht indien niet anders bepaald in de overeenkomst.

C) Bij het niet opdagen voor een afspraak staat het opdrachtnemer vrij 100% van de gesprekskosten in rekening te brengen bij cliënt.

5. Geheimhouding

Als NIP-psycholoog is er een beroepsgeheim. Dit betekent dat NIP- psycholoog alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreekt. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet de NIP-psycholoog het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen wordt als regel eerst contact met u opgenomen zodat deze informatieverstrekking met u besproken kan worden.  Indien noodzakelijk en in het belang van het kind kan in sommige gevallen beslist worden om de NIP psycholoog zonder toestemming van ouders/verzorgers het recht te geven informatie te verstrekken.

A) Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de cliënt.

B) In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Daarom zal de opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de cliënt of aan de wettelijke autoriteiten meldt.

C) Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

D) Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen ervan op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd, daarom kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd. e. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt het confidentialiteitsprincipe en geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever.

6. Aansprakelijkheid

A) Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.

B) Opdrachtgever en/of cliënten zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.

7. Klachten

Bent u van mening dat SAM Psychologie zich niet aan de beroepscode heeft gehouden? Dan heeft u de mogelijkheid een klacht tegen de psycholoog in te dienen bij het College van Toezicht van het NIP.

8. Verbeteractie

SAM Psychologie  is geregistreerd bij de beroepsvereniging NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en kwaliteitsregister SKJeugd. Het NIP stelt dat aangesloten leden zich houden aan de beroepscode van het NIP. Het NIP en SKJ stellen eisen aan het behouden van de registraties. Voldoet het lid daar niet aan, dan vervalt zijn registratie. Het SKJ en NIP stellen eisen als verplichte bij- en nascholingsactiviteiten, als ook het volgen van supervisie/intervisie. In supervisie en intervisie wordt een kritische zelfreflectie vereist, waaruit verbeteracties naar voren komen. SAM Psychologie neemt 4 maal per jaar deel aan een intervisiebijeenkomst van 2 uur met andere jeugdzorgwerkers.

Back To Top