skip to Main Content

PRIVACYREGLEMENT

SAM Psychologiepraktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacyreglement vindt u informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

SAM Psychologiepraktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  1.  uw persoonsgegevens uit de behandelovereenkomst en het intakeformulier verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement;
  2. verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  3. vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de behandelovereenkomst;
  4. passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd isl
  5. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  6. op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren. SAM Psychologiepraktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

SAM Psychologiepraktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyreglement, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van gegevens

De persoonsgegevens worden door SAM Psychologiepraktijk verwerkt voor de volgende doeleinden:

– Definitief maken van een aanmelding bij gemeentes;
– Declaratie van geboden zorg bij gemeentes;
– Aanmaken elektronisch, beveiligd dossier;
– Vermelding in verslaglegging naar verwijzer/huisarts en/of specialisten;
– Aanlevering van vragenlijsten als ondersteuning van onderzoek en behandeling.

Voor bovenstaande doelstellingen worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:

– voor- en achternaam
– adresgegevens
– geboortedatum
– e-mailadres
– telefoonnummer
– persoonsnummer (bsn)
– naam huisarts
– gezinssamenstelling
– onderwijsinstelling/genoten opleiding

Uw persoonsgegevens worden door SAM Psychologiepraktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende 15 jaar na aflopen van de overeenkomst, tenzij u aangeeft hier bezwaar tegen te hebben. Bij bezwaar worden uw persoonsgegevens vanwege financiële administratie voor de duur van 7 jaar na het aflopen van de overeenkomst opgeslagen.

Dossier

De wet verplicht ons om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. SAM Psychologiepraktijk heeft de dossiers ondergebracht bij Dropbox in een beveiligde digitale omgeving. De bewaartermijn voor medische- en/of zorggegevens is in beginsel vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener of verantwoordelijke voortvloeit.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan SAM Psychologiepraktijk verstrekt kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt SAM Psychologiepraktijk gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het vormgeven van behandeltrajecten;
– Het aanleveren van verslagen.

SAM Psychologiepraktijk geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als NIP-psycholoog is er sprake van een beroepsgeheim. Dit betekent dat de NIP-psycholoog alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreekt. In dergelijke gevallen wordt als regel eerst contact met u opgenomen zodat deze informatieverstrekking met u besproken kan worden. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet de NIP-psycholoog het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. Indien noodzakelijk en in het belang van het kind kan in sommige gevallen beslist worden dat de NIP-psycholoog zonder toestemming van ouders/verzorgers het recht krijgt om informatie aan derden te verstrekken.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u SAM Psychologiepraktijk vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u SAM Psychologiepraktijk verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heeft u het recht te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat in principe wordt ingegaan op uw verzoek. Alleen als naar onze mening belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kan SAM Psychologiepraktijk uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Rechten omtrent minderjarigen

SAM Psychologiepraktijk verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen als hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. Hiervoor is het ook nodig dat degene die toestemming verleent, zich kan identificeren en deze identificatiegegevens worden vastgelegd. Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn/haar rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Indien uw kind een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten dus namens hem/haar uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Beveiliging

Er zijn binnen SAM Psychologiepraktijk passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De volgende maatregelen zijn hiervoor o.a. getroffen:

– Het sluiten van verwerkersovereenkomsten met andere partijen waaraan persoonsgegevens worden doorgegeven;
– Papieren gegevens worden bewaard in een afgesloten dossierkast. De dossierkast bevindt zich in een af te sluiten praktijkruimte waar andere personen dan de werknemers van SAM Psychologie zonder toezicht geen toegang toe hebben;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– Gebruik van beveiligde mail;
– Het contactformulier van de website is beveiligd;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
– Er wordt gebruik gemaakt van antivirus software die up to date wordt gehouden;
– Persoonsgegevens worden extern en beveiligd opgeslagen volgens de richtlijnen van de AVG.

Klacht over verwerking van persoonsgegevens

Als u een klacht heeft over de verwerking van de persoonsgegevens dan wordt u verzocht contact op te nemen met SAM Psychologiepraktijk . Wanneer dit onvoldoende tot tevredenheid loopt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Back To Top